Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội
  • Trang chủ
  • Đại học
  • Chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân - Kỹ sư ngành Công nghệ thông tin từ Khóa ...

Chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân - Kỹ sư ngành Công nghệ thông tin từ Khóa 62 trở đi

Đăng vào 02-03-2022 21:06 PM

Đăng bởi : Hoàng Văn Thông

Lượt xem : 2696

Chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân - Kỹ sư ngành Công nghệ thông tin từ Khóa 62 trở đi

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỬ NHÂN

Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin (Information Technology)

Mã ngành: 7.48.02.01

Trình độ đào tạo: Đại học chính quy (Cấp bằng: Cử nhân)

1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo Cử nhân Công nghệ thông tin được xây dựng theo hướng kỹ thuật. Người học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về công nghệ thông tin, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp; kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp; làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.

2. Mục tiêu cụ thể

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin có thể:

Mục tiêu 1. Có kiến thức về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành đủ để vận dụng hình thành các kỹ năng xây dựng phần mềm, quản trị các hệ thống và học tập ở trình độ cao hơn.

Mục tiêu 2. Có khả năng giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống, thực nghiệm. Có thái độ cá nhân tích cực và thái độ làm việc chuyên nghiệp phù hợp với môi trường làm việc và đặc thù nghề nghiệp.

Mục tiêu 3. Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt và kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.

Mục tiêu 4. Có khả năng định vị bản thân, nghề nghiệp trong bối cảnh xã hội chung để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng. Có kỹ năng hình thành ý tưởng, xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO KỸ SƯ

Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin (Information Technology)

Mã ngành: 7.48.02.01

Trình độ đào tạo: Đại học chính quy (Cấp bằng: Kỹ sư)

1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ thông tin được xây dựng theo hướng kỹ thuật. Người học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết sâu, rộng ở mức độ làm chủ kiến thức trong phạm vi của ngành công nghệ thông tin; có kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp và đánh giá dữ liệu, thông tin một cách khoa học và tiên tiến; kỹ năng nghiên cứu phát triển, đổi mới và sử dụng các công nghệ phù hợp trong lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp; kỹ năng truyền bá, phổ biến tri thức trong các lĩnh vực chuyên môn, có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường nghề nghiệp thay đổi; có khả năng hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ và khả năng quản lý, đánh giá, cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin có thể:

Mục tiêu 1. Có kiến thức về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành để đưa ra các giải pháp xây dựng phần mềm, hệ thống thông minh, quản trị các hệ thống công nghệ thông tin và học tập ở trình độ cao hơn.

Mục tiêu 2. Có khả năng giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống, thực nghiệm và khám phá tri thức. Có thái độ cá nhân tích cực và thái độ làm việc chuyên nghiệp phù hợp với môi trường làm việc và đặc thù nghề nghiệp.

Mục tiêu 3. Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt và kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.

Mục tiêu 4. Có khả năng định vị bản thân, nghề nghiệp trong bối cảnh xã hội chung để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng. Có kỹ năng hình thành ý tưởng, xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin.

Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang