Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội
  • Trang chủ
  • Đại học
  • Chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân - Kỹ sư ngành Khoa học máy tính Khóa 63 trở ...

Chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân - Kỹ sư ngành Khoa học máy tính Khóa 63 trở đi

Đăng vào 02-03-2022 21:14 PM

Đăng bởi : Hoàng Văn Thông

Lượt xem : 2186

Chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân - Kỹ sư ngành Khoa học máy tính Khóa 63 trở đi

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO - CỬ NHÂN

Ngành đào tạo: Khoa học Máy Tính

(Computer Science)

Mã ngành: 7.48.01.01

Trình độ đào tạo: Đại học chính quy (Cấp bằng: Cử nhân)

1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo Cử nhân Khoa học máy tính được xây dựng theo hướng kỹ thuật. Người học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức cốt lõi về ngành Khoa học máy tính, kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; có tư duy hệ thống, kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp; kỹ năng nghiên cứu, đổi mới trong phát triển nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp; truyền bá, phổ biến kiến thức hoặc giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ trong Khoa học máy tính; đáp ứng yêu cầu nhân lực của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

2. Mục tiêu cụ thể

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Cử nhân Khoa học máy tính:

Mục tiêu 1. Có kiến thức toán học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và các kiến thức cốt lõi về ngành Khoa học máy tính bao gồm hệ thống máy tính, giải thuật, lập trình, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế và phát triển phần mềm, trí tuệ nhân tạo, khai phá dữ liệu,....

Mục tiêu 2. Có tư duy hệ thống, có khả năng phân tích, xác định vấn đề và xác định các yêu cầu tính toán phù hợp với giải pháp. Có khả năng tham gia áp dụng các lý thuyết toán học, các nguyên lý thuật toán và lý thuyết khoa học máy tính trong việc mô hình hóa, thiết kế, xây dựng và triển khai các hệ thống phần mềm lõi của các ứng dụng CNTT.

Mục tiêu 3. Có kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt và kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ thành thạo (bậc 3).

Mục tiêu 4. Có khả năng định vị bản thân, nghề nghiệp trong bối cảnh xã hội chung để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng. Có kỹ năng hình thành ý tưởng, thiết kế, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO - KỸ SƯ

Ngành đào tạo: Khoa học Máy Tính

(Computer Science)

Mã ngành: 7.48.01.01

Trình độ đào tạo: Đại học chính quy (Cấp bằng: Kỹ sư)

1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo Kỹ sư Khoa học máy tính được xây dựng theo hướng kỹ thuật. Người học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức cốt lõi chuyên sâu về ngành Khoa học máy tính, kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; có tư duy hệ thống, kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp; kỹ năng nghiên cứu, đổi mới trong phát triển nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp; truyền bá, phổ biến kiến thức hoặc giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ trong Khoa học máy tính; đáp ứng yêu cầu nhân lực của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

2. Mục tiêu cụ thể

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ sư Khoa học máy tính:

Mục tiêu 1. Có kiến thức toán học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và các kiến thức cốt lõi chuyên sâu về ngành Khoa học máy tính bao gồm hệ thống máy tính, giải thuật, lập trình, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế và phát triển phần mềm, trí tuệ nhân tạo, khai phá dữ liệu, ....

Mục tiêu 2. Có tư duy hệ thống, khả năng phân tích, xác định vấn đề và xác định các yêu cầu tính toán phù hợp với giải pháp. Có khả năng áp dụng các lý thuyết toán học, các nguyên lý thuật toán và lý thuyết khoa học máy tính trong việc mô hình hóa, thiết kế, xây dựng và triển khai các hệ thống phần mềm lõi của các ứng dụng CNTT.

Mục tiêu 3. Có kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt và kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ thành thạo (bậc 3).

Mục tiêu 4. Có khả năng định vị bản thân, nghề nghiệp trong bối cảnh xã hội chung để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng. Có kỹ năng hình thành ý tưởng, phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin.

 

Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang