Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

DANH SÁCH PHÂN CÔNG THỰC TẬP CHUYÊN MÔN KHÓA 54

Đăng vào 11-04-2016 12:57 PM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 1776

DANH SÁCH PHÂN CÔNG THỰC TẬP CHUYÊN MÔN KHÓA 54

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

                             

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc  

 

Số:…./TB-K.CNTT 

Hà Nội, ngày 11  tháng 4 năm 2016 

THÔNG BÁO 

Về việc phân công hướng dẫn học phần Thực tập chuyên môn - CNT01.2 

 

Kính gửi:      -     Sinh viên ngành Công nghệ thông tin khóa 54 hệ chính quy 

 

 Khoa CNTT thông báo danh sách phân công thực tập chuyên môn khóa 54 như sau (có thể tải chi tiết trong File đính kèm).

Các sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn theo kế hoạch (thông tin GVHD trong file đính kèm)

Sinh viên chưa có tên trong danh sách, liên hệ với văn phòng khoa để được giải quyết

STT LỚP MÃ SINH VIÊN HỌ TÊN NGÀY SINH GIÁO VIÊN
1 K54.CNTT 1 1320693 Nguyễn Văn Kính 10/04/1995 Đỗ Văn Đức
2 K54.CNTT 1 1308245 Phạm Thanh Tân 25/01/1995 Đỗ Văn Đức
3 K54.CNTT 1 1308561 Nguyễn Thu Thảo 01/03/1995 Đỗ Văn Đức
4 K54.CNTT 2 1308752 Nguyễn Văn Thắng 12/01/1994 Đỗ Văn Đức
5 K54.CNTT 3 1303119 Trần Viết Hải 29/10/1995 Đỗ Văn Đức
6 K54.CNTT 3 1306493 Nguyễn Thành Nam 09/11/1995 Đỗ Văn Đức
7 K54.CNTT 3 1307074 Tạ Thị Ngọc Oanh 18/11/1995 Đỗ Văn Đức
8 K54.CNTT 3 1309564 Phạm Quang Toàn 18/08/1995 Đỗ Văn Đức
9 K54.CNTT 3 1311318 Đỗ Thị Yến 04/11/1995 Đỗ Văn Đức
10 K54.CNTT 1 1305263 Trần Thị Lành 08/07/1994 Hoàng Văn Thông
11 K54.CNTT 1 1308364 Hạ Văn Thành 10/01/1995 Hoàng Văn Thông
12 K54.CNTT 2 1300047 Bùi Minh Anh 21/12/1995 Hoàng Văn Thông
13 K54.CNTT 2 1307438 Trịnh Vũ Phương 15/02/1995 Hoàng Văn Thông
14 K54.CNTT 2 1308568 Phạm Thị Thảo 11/08/1995 Hoàng Văn Thông
15 K54.CNTT 3 1320167 Nguyễn Bá Cường 05/01/1994 Hoàng Văn Thông
16 K54.CNTT 3 1304159 Đào Văn Huy 16/07/1995 Hoàng Văn Thông
17 K54.CNTT 3 1305844 Nguyễn Tiến Lợi 05/04/1995 Hoàng Văn Thông
18 K54.CNTT 3 1308975 Trịnh Đức Thịnh 24/01/1995 Hoàng Văn Thông
19 K54.CNTT 1 1305738 Nguyễn Đình Long 22/11/1995 Lương Thái Lê
20 K54.CNTT 1 1321562 Nguyễn Minh Vương 03/08/1994 Lương Thái Lê
21 K54.CNTT 2 1308093 Phan Hoài Sơn 01/11/1995 Lương Thái Lê
22 K54.CNTT 2 1311324 Lê Ngọc Yến 23/02/1995 Lương Thái Lê
23 K54.CNTT 3 1300612 Đỗ Văn Bạo 14/08/1995 Lương Thái Lê
24 K54.CNTT 3 1302070 Phạm Văn Đạo 24/07/1995 Lương Thái Lê
25 K54.CNTT 3 1306701 Quách Tuấn Nghĩa 06/11/1995 Lương Thái Lê
26 K54.CNTT 3 1306984 Khuất Thị Nhung 29/05/1995 Lương Thái Lê
27 K54.CNTT 3 1308775   Thắng 16/08/1995 Lương Thái Lê
28 K54.CNTT 1 1320254 Dương Tiến Đạt 26/11/1995 Nguyễn Việt Hưng
29 K54.CNTT 1 1303343 Lê Thị Hiền 03/11/1995 Nguyễn Việt Hưng
30 K54.CNTT 2 1300996 Hoàng Huy Chương 30/10/1995 Nguyễn Việt Hưng
31 K54.CNTT 3 1328084 Ngô Hải Đoàn 26/08/1995 Nguyễn Việt Hưng
32 K54.CNTT 3 1303763 Nguyễn Thị Thu Hoài 13/09/1995 Nguyễn Việt Hưng
33 K54.CNTT 3 1305472 Lê Khánh Linh 20/09/1995 Nguyễn Việt Hưng
34 K54.CNTT 3 1309433 Trần Quốc Tiến 30/10/1995 Nguyễn Việt Hưng
35 K54.CNTT 3 1309755 Trần Thị Như Trang 25/07/1995 Nguyễn Việt Hưng
36 K54.CNTT 1 1309281 Mai Thị Ngọc Thương 23/09/1995 Phạm Xuân Tích
37 K54.CNTT 1 1311177 Lê Quang 09/11/1995 Phạm Xuân Tích
38 K54.CNTT 2 1300358 Nguyễn Văn Anh 31/12/1995 Phạm Xuân Tích
39 K54.CNTT 2 1303617 Nguyễn Ngọc Hiệp 05/11/1995 Phạm Xuân Tích
40 K54.CNTT 2 1304600 Trịnh Quốc Hùng 21/07/1990 Phạm Xuân Tích
41 K54.CNTT 2 1309467 Bùi Thanh Tình 17/10/1995 Phạm Xuân Tích
42 K54.CNTT 3 1300344   Anh 05/02/1995 Phạm Xuân Tích
43 K54.CNTT 3 1310786 Hoa Anh 10/12/1995 Phạm Xuân Tích
44 K54.CNTT 3 1310549 Nguyễn Thị ánh Tuyết 06/03/1995 Phạm Xuân Tích
45 K54.CNTT 1 1308668 Đào Thị Thắm 08/09/1995 Trần Văn Dũng
46 K54.CNTT 1 1309922 Trung 25/04/1995 Trần Văn Dũng
47 K54.CNTT 2 1300153 Lê Hoàng                   Anh 05/10/1995 Trần Văn Dũng
48 K54.CNTT 2 1328022 Vũ Phong Ba 25/06/1995 Trần Văn Dũng
49 K54.CNTT 2 1304843 Trần Thị Thanh Hương 28/01/1995 Trần Văn Dũng
50 K54.CNTT 3 1300245 Nguyễn Hồng Lan Anh 10/12/1995 Trần Văn Dũng
51 K54.CNTT 3 1303392 Nguyễn Minh Hiển 08/01/1995 Trần Văn Dũng
52 K54.CNTT 3 1310024 Trần Tiến Trung 05/10/1994 Trần Văn Dũng
53 K54.CNTT 3 1310708 Phạm Ngọc Tùng 06/08/1995 Trần Văn Dũng
54 K54.CNTT 1 1308938 Nguyễn Đình Thịnh 18/04/1995 ThS. Đỗ Thanh Thủy
55 K54.CNTT 2 1301454 Phạm Thị Dung 28/02/1995 ThS. Đỗ Thanh Thủy
56 K54.CNTT 2 1301605 Trịnh Thị Duyên 10/12/1994 ThS. Đỗ Thanh Thủy
57 K54.CNTT 2 1307052 Vương Xuân Thị Nụ 07/04/1995 ThS. Đỗ Thanh Thủy
58 K54.CNTT 2 1309049 Nguyễn Thị Thu 29/08/1995 ThS. Đỗ Thanh Thủy
59 K54.CNTT 2 1311148 Nguyễn Hữu Vọng 02/08/1995 ThS. Đỗ Thanh Thủy
60 K54.CNTT 3 1301544 Phạm Khánh Duy 01/03/1995 ThS. Đỗ Thanh Thủy
61 K54.CNTT 3 1304422 Trình Hải Huỳnh 22/12/1994 ThS. Đỗ Thanh Thủy
62 K54.CNTT 3 1306110 Lê Duy Mạnh 12/09/1995 ThS. Đỗ Thanh Thủy
63 K54.CNTT 3 1306315 Trịnh Thị Minh 07/06/1995 ThS. Đỗ Thanh Thủy
64 K54.CNTT 3 1307315 Bùi Bích Phương 19/05/1995 ThS. Đỗ Thanh Thủy
65 K54.CNTT 3 1309475 Nguyễn Thị Tình 13/08/1995 ThS. Đỗ Thanh Thủy
66 K54.CNTT 2 1301994 Vũ Văn Dương 03/06/1988 ThS. Nguyễn Kim Sao
67 K54.CNTT 2 1302345 Nguyễn Anh Đoàn 15/01/1995 ThS. Nguyễn Kim Sao
68 K54.CNTT 3 1300513 Vương Duy Anh 15/10/1995 ThS. Nguyễn Kim Sao
69 K54.CNTT 3 1304274 Phạm Quốc Huy 01/09/1995 ThS. Nguyễn Kim Sao
70 K54.CNTT 3 1304819 Nguyễn Thị Hương 05/07/1995 ThS. Nguyễn Kim Sao
71 K54.CNTT 3 1304753 Lương Hồng Hưởng 06/05/1995 ThS. Nguyễn Kim Sao
72 K54.CNTT 3 1305604 Trần Thị Linh 10/06/1995 ThS. Nguyễn Kim Sao
73 K54.CNTT 3 1306613 Phùng Thị Nga 10/11/1995 ThS. Nguyễn Kim Sao
74 K54.CNTT 3 1307096 Ngô Tiến Phát 21/10/1995 ThS. Nguyễn Kim Sao
75 K54.CNTT 3 1309938 Lê Quang Trung 11/06/1994 ThS. Nguyễn Kim Sao
76 K54.CNTT 1 1300724 Vũ Đức Bình 13/02/1995 ThS. Nguyễn Thanh Toàn 
77 K54.CNTT 1 1301283 Nguyễn Hữu Cương 06/02/1995 ThS. Nguyễn Thanh Toàn 
78 K54.CNTT 1 1301442 Nguyễn Thị Dung 30/05/1995 ThS. Nguyễn Thanh Toàn 
79 K54.CNTT 1 1302931 Trương Văn 12/10/1994 ThS. Nguyễn Thanh Toàn 
80 K54.CNTT 1 1304348 Mai Thị Huyền 15/05/1995 ThS. Nguyễn Thanh Toàn 
81 K54.CNTT 1 1306620 Vũ Thị Nga 13/06/1995 ThS. Nguyễn Thanh Toàn 
82 K54.CNTT 1 1307755 Nguyễn Văn Quyết 03/06/1995 ThS. Nguyễn Thanh Toàn 
83 K54.CNTT 1 1309461 Nguyễn Văn Tiệp 15/02/1995 ThS. Nguyễn Thanh Toàn 
84 K54.CNTT 1 1309913 Đoàn Văn Trung 18/08/1995 ThS. Nguyễn Thanh Toàn 
85 K54.CNTT 2 1303390 Đoàn Thế Hiển 03/09/1995 ThS. Nguyễn Thanh Toàn 
86 K54.CNTT 2 1307267 Vũ Minh Phúc 20/01/1993 ThS. Nguyễn Thanh Toàn 
87 K54.CNTT 2 1309786 Trần Hữu Trác 25/10/1995 ThS. Nguyễn Thanh Toàn 
88 K54.CNTT 3 1301279 Hoàng Xuân Chương 01/12/1994 ThS. Nguyễn Thanh Toàn 
89 K54.CNTT 3 1308348 Dương Văn Thành 27/05/1994 ThS. Nguyễn Thanh Toàn 
90 K54.CNTT 2 1305175 Trần Chung Kiên 08/04/1995 ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa
91 K54.CNTT 2 1308418 Nguyễn Tân Thành 16/10/1995 ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa
92 K54.CNTT 3 1301050 Nguyễn Thị Công 25/10/1995 ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa
93 K54.CNTT 3 1302578 Phan Trung Đức 08/06/1995 ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa
94 K54.CNTT 3 1320568 Võ Thị Huệ 28/07/1994 ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa
95 K54.CNTT 1 1301560 Trần Khánh Duy 01/10/1993 ThS. Trần Vũ Hiếu
96 K54.CNTT 1 1304653 Nguyễn Hữu Hưng 03/02/1995 ThS. Trần Vũ Hiếu
97 K54.CNTT 1 1304763 Vũ Văn Hưởng 26/05/1995 ThS. Trần Vũ Hiếu
98 K54.CNTT 1 1309844 Nguyễn Đức Trịnh 27/10/1995 ThS. Trần Vũ Hiếu
99 K54.CNTT 1 1310119 Phạm Văn Trường 16/10/1995 ThS. Trần Vũ Hiếu
100 K54.CNTT 1 1311347 Nguyễn Thị Hải Yến 15/08/1995 ThS. Trần Vũ Hiếu
101 K54.CNTT 3 1300109 Đỗ Việt Anh 27/12/1995 ThS. Trần Vũ Hiếu
102 K54.CNTT 3 1301861 Bùi Văn 23/04/1995 ThS. Trần Vũ Hiếu
103 K54.CNTT 3 1304217 Nguyễn Đức Huy 08/02/1995 ThS. Trần Vũ Hiếu
104 K54.CNTT 3 1308862 Vũ Văn Thiều 04/04/1995 ThS. Trần Vũ Hiếu
105 K54.CNTT 1 1302096 Đỗ Mạnh Đạt 10/06/1995 TS. Bùi Ngọc Dũng
106 K54.CNTT 1 1304493 Nguyễn Bá Hùng 17/03/1994 TS. Bùi Ngọc Dũng
107 K54.CNTT 1 1307010 Tống Thị Tuyết Nhung 30/09/1995 TS. Bùi Ngọc Dũng
108 K54.CNTT 1 1310915 Dương Văn Tơn 22/04/1995 TS. Bùi Ngọc Dũng
109 K54.CNTT 1 1310763 Vương Sơn Tùng 24/08/1995 TS. Bùi Ngọc Dũng
110 K54.CNTT 2 1300745 Đặng Mạnh Bôn 31/03/1993 TS. Bùi Ngọc Dũng
111 K54.CNTT 2 1302434 Bùi Minh Đức 23/10/1995 TS. Bùi Ngọc Dũng
112 K54.CNTT 2 1305343 Trần Tùng Lâm 04/10/1994 TS. Bùi Ngọc Dũng
113 K54.CNTT 2 1305499 Nguyễn Công Linh 18/04/1994 TS. Bùi Ngọc Dũng
114 K54.CNTT 3 1320718 Đậu Công Linh 10/05/1995 TS. Bùi Ngọc Dũng
115 K54.CNTT 3 1307474 Hoàng Nhật Quang 19/06/1995 TS. Bùi Ngọc Dũng
116 K54.CNTT 3 1309911 Đinh Tiến Trung 12/12/1995 TS. Bùi Ngọc Dũng
117 K54.CNTT 1 1300052 Bùi Thị Vân Anh 17/01/1995 TS. Lại Mạnh Dũng
118 K54.CNTT 1 1300343 Nguyễn Anh 12/12/1995 TS. Lại Mạnh Dũng
119 K54.CNTT 1 1307089 Vũ Đình Phán 20/05/1994 TS. Lại Mạnh Dũng
120 K54.CNTT 1 1308801 Trương Minh Thắng 01/11/1995 TS. Lại Mạnh Dũng
121 K54.CNTT 1 1309771 Vũ Thị Nhật Trang 09/10/1995 TS. Lại Mạnh Dũng
122 K54.CNTT 2 1306513 Nguyễn Văn Nam 11/03/1995 TS. Lại Mạnh Dũng
123 K54.CNTT 2 1308967 Trần Đăng Thịnh 27/04/1995 TS. Lại Mạnh Dũng
124 K54.CNTT 2 1310877 Nguyễn Ngọc Tường 18/11/1995 TS. Lại Mạnh Dũng
125 K54.CNTT 3 1301379 Nguyễn Công Doanh 30/11/1995 TS. Lại Mạnh Dũng
126 K54.CNTT 3 1301465 Bùi Quang Duy 25/07/1995 TS. Lại Mạnh Dũng
127 K54.CNTT 3 1309311 Trần Quang Thức 28/12/1995 TS. Lại Mạnh Dũng
128 K54.CNTT 3 1311140 Lương Văn Vĩnh 22/12/1995 TS. Lại Mạnh Dũng
129 K54.CNTT 2 1300824 Nguyễn Thị Linh Chi 05/09/1995 TS. Nguyễn Quốc Tuấn
130 K54.CNTT 2 1301306 Trần Văn Cương 26/07/1995 TS. Nguyễn Quốc Tuấn
131 K54.CNTT 2 1320440 Phạm Thị Thu Hiền 22/10/1995 TS. Nguyễn Quốc Tuấn
132 K54.CNTT 2 1303759 Khương Thị Thu Hoài 03/10/1995 TS. Nguyễn Quốc Tuấn
133 K54.CNTT 2 1308286 Lê Thị Hoài Thanh 05/08/1995 TS. Nguyễn Quốc Tuấn
134 K54.CNTT 3 1300832 Vũ Thị Chi 11/07/1995 TS. Nguyễn Quốc Tuấn
135 K54.CNTT 3 1303620 Nguyễn Tấn Hiệp 26/11/1995 TS. Nguyễn Quốc Tuấn
136 K54.CNTT 3 1307649 Trần Hồng Quân 17/06/1995 TS. Nguyễn Quốc Tuấn
137 K54.CNTT 3 1308648 Vũ Hồng Thái 26/10/1995 TS. Nguyễn Quốc Tuấn
138 K54.CNTT 3 1308508 Đặng Thị Thu Thảo 05/06/1995 TS. Nguyễn Quốc Tuấn
139 K54.CNTT 1 1301938 Nguyễn Minh Dương 07/08/1995 TS. Nguyễn Trọng Phúc
140 K54.CNTT 1 1302320 Lê Thị Định 15/01/1995 TS. Nguyễn Trọng Phúc
141 K54.CNTT 1 1303639 Trần Tuấn Hiệp 17/12/1995 TS. Nguyễn Trọng Phúc
142 K54.CNTT 1 1303721 Phạm Văn Hoan 10/12/1995 TS. Nguyễn Trọng Phúc
143 K54.CNTT 1 1306179 Trần Đăng Mạnh 17/02/1995 TS. Nguyễn Trọng Phúc
144 K54.CNTT 2 1306614 Trần Thị Nga 26/12/1995 TS. Nguyễn Trọng Phúc
145 K54.CNTT 3 1308065 Nguyễn Thị Sơn 12/01/1995 TS. Nguyễn Trọng Phúc
146 K54.CNTT 3 1308126 Trần Ngọc Sơn 26/10/1995 TS. Nguyễn Trọng Phúc
147 K54.CNTT 3 1309185 Nguyễn Thị Thùy 21/08/1995 TS. Nguyễn Trọng Phúc
148 K54.CNTT 3 1311351 Phan Thị Yến 23/01/1995 TS. Nguyễn Trọng Phúc
149 K54.CNTT 1 1300376 Nguyễn Xuân Anh 09/01/1995 TS. Nguyễn Hiếu Cường
150 K54.CNTT 1 1303817 Đỗ Văn Hoàng 26/09/1995 TS. Nguyễn Hiếu Cường
151 K54.CNTT 1 1308985 Phan Thị Thoa 03/08/1995 TS. Nguyễn Hiếu Cường
152 K54.CNTT 1 1302427 Nguyễn Văn Được 27/05/1995 TS. Nguyễn Hiếu Cường
153 K54.CNTT 1 1305378 Nguyễn Thị Lệ 12/11/1995 TS. Nguyễn Hiếu Cường
154 K54.CNTT 1 1309341 Cao Đăng Tiến 22/05/1995 TS. Nguyễn Hiếu Cường
155 K54.CNTT 1 1300565 Phạm Thị Ban 04/11/1995 TS. Nguyễn Hiếu Cường
156 K54.CNTT 2 1306271 Nguyễn Tuấn Minh 22/05/1995 ThS. Nguyễn Thu Hường
157 K54.CNTT 2 1306829 Trịnh Huy Ngọc 07/03/1995 ThS. Nguyễn Thu Hường
158 K54.CNTT 2 1320015 Hà Công Tuấn Anh 24/10/1995 ThS. Nguyễn Thu Hường
159 K54.CNTT 2 1300578 Nguyễn Đức Bảo 26/08/1995 ThS. Nguyễn Thu Hường
160 K54.CNTT 2 1301195 Nguyễn Văn Cường 09/08/1995 ThS. Nguyễn Thu Hường
161 K54.CNTT 2 1304198 Lê Duy Huy 14/02/1995 ThS. Nguyễn Thu Hường
162 K54.CNTT 2 1308214 Nguyễn Thị Thanh Tâm 17/03/1995 ThS. Nguyễn Thu Hường
163 K54.CNTT 2 1302652 Hồ Thị Hồng Gấm 19/01/1995 ThS. Nguyễn Thu Hường
164 K54.CNTT 2 1304352 Nguyễn Thị Huyền 18/06/1995 ThS. Nguyễn Thu Hường
165 K54.CNTT 2 1304799 Lê Thị Hương 18/08/1994 ThS. Nguyễn Thu Hường
166 K54.CNTT 1 1309673 Lê Thị Thu Trang 04/09/1995 ThS. Nguyễn Đức Dư
167 K54.CNTT 1 1310674 Nguyễn Thạc Tùng 06/08/1995 ThS. Nguyễn Đức Dư
168 K54.CNTT 1 1309962 Nguyễn Đức Trung 11/02/1995 ThS. Nguyễn Đức Dư
169 K54.CNTT 1 1300791 Đỗ Văn Chanh 07/07/1995 ThS. Nguyễn Đức Dư
170 K54.CNTT 1 1301657 Đỗ Việt Dũng 18/11/1995 ThS. Nguyễn Đức Dư
171 K54.CNTT 1 1301481 Đỗ Tiến Duy 01/02/1995 ThS. Nguyễn Đức Dư
172 K54.CNTT 1 1328086 Nguyễn Đông Đồng 16/06/1995 ThS. Nguyễn Đức Dư
173 K54.CNTT 1 1305565 Nguyễn Văn Linh 17/02/1995 ThS. Nguyễn Đức Dư
174 K54.CNTT 1 1308157 Hoàng Tài 31/08/1995 ThS. Nguyễn Đức Dư
175 K54.CNTT 1 1302605 Tạ Trọng Đức 15/09/1995 ThS. Nguyễn Đức Dư
176 K54.CNTT 2 1304234 Nguyễn Quang Huy 04/06/1995 ThS. Cao Thị Luyên
177 K54.CNTT 2 1304721 Vũ Văn Hưng 17/01/1995 ThS. Cao Thị Luyên
178 K54.CNTT 2 1309294 Vũ Đức Thương 01/04/1995 ThS. Cao Thị Luyên
179 K54.CNTT 2 1303654 Lê Tiến Hiệu 02/10/1995 ThS. Cao Thị Luyên
180 K54.CNTT 2 1305617 Triệu Thuỳ Linh 23/11/1995 ThS. Cao Thị Luyên
181 K54.CNTT 2 1306026 Đỗ Thị Mai 15/10/1995 ThS. Cao Thị Luyên
182 K54.CNTT 2 1310715 Phạm Văn Tùng 17/03/1995 ThS. Cao Thị Luyên
183 K54.CNTT 3 1310151 Trần Duy Trưởng 21/10/1995 ThS. Cao Thị Luyên
184 K54.CNTT 2 1306169 Phạm Đức Mạnh 09/01/1995 ThS. Cao Thị Luyên
185 K54.CNTT 2 1309723 Nguyễn Thị Thu Trang 11/05/1995 ThS. Cao Thị Luyên
186 K54.CNTT 1 1306604 Nguyễn Thị Thu Nga 01/09/1995 ThS. Bùi Minh Cường
187 K54.CNTT 1 1307579 Đỗ Hồng Quân 26/09/1995 ThS. Bùi Minh Cường
188 K54.CNTT 1 1308071 Nguyễn Văn Sơn 10/08/1994 ThS. Bùi Minh Cường
189 K54.CNTT 1 1321129 Huỳnh Tài 21/07/1995 ThS. Bùi Minh Cường
190 K54.CNTT 1 1309401 Nguyễn Văn Tiến 21/07/1994 ThS. Bùi Minh Cường
191 K54.CNTT 1 1309505 Bùi Văn Tính 23/04/1995 ThS. Bùi Minh Cường
192 K54.CNTT 1 1306059 Nguyễn Đăng May 22/09/1995 ThS. Bùi Minh Cường
193 K54.CNTT 2 1307090 Hoàng Anh Pháp 17/05/1995 ThS. Bùi Minh Cường
194 K54.CNTT 2 1308814 Nguyễn Quốc Thâu 22/09/1995 ThS. Bùi Minh Cường
195 K54.CNTT 2 1300729 Hà Thị Bích 23/03/1995 ThS. Bùi Minh Cường

            TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

 TS PHẠM THANH HÀ   

 

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang