Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 KHOA CNTT

Đăng vào 30-03-2017 06:43 AM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 1873

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 KHOA CNTT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA: Khoa CN thông tin   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    ------------------------------------
               
DANH SÁCH SINH VIÊN 
NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
(Kèm theo Quyết định số:……../QĐ-ĐTĐH ngày…. Tháng…..năm 2017)
               
STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp- Khóa  Điểm TBCHK Rèn luyện Số suất quy đổi Số tiền 
1 1300245 Nguyễn Hồng Lan Anh  K54.CNTT 3 4 Xuất sắc 1.3 1.027.000
2 1306604 Nguyễn Thị Thu Nga  K54.CNTT 1 3.71 Xuất sắc 1.3 1.027.000
3 1328086 Nguyễn Đông Đồng  K54.CNTT 1 3.71 Xuất sắc 1.3 1.027.000
4 1304422 Trình Hải Huỳnh  K54.CNTT 3 3.71 Tốt 1.15 909.000
5 1328084 Ngô Hải Đoàn  K54.CNTT 3 3.57 Tốt 1.15 909.000
6 1306984 Khuất Thị Nhung K54.CNTT 3 3.57 Tốt 1.15 909.000
7 1308245 Phạm Thanh Tân  K54.CNTT 1 3.57 Tốt 1.15 909.000
8 1304819 Nguyễn Thị Hương  K54.CNTT 3 3.43 Tốt 1.15 909.000
9 1301560 Trần Khánh Duy  K54.CNTT 1 3.43 Tốt 1.15 909.000
10 1307074 Tạ Thị Ngọc Oanh  K54.CNTT 3 3.43 Tốt 1.15 909.000
11 1309294 Vũ Đức Thương  K54.CNTT 2 3.43 Tốt 1.15 909.000
12 1303343 Lê Thị Hiền  K54.CNTT 1 3.43 Xuất sắc 1.15 909.000
13 1309962 Nguyễn Đức Trung  K54.CNTT 1 3.43 Xuất sắc 1.15 909.000
14 1309281 Mai Thị Ngọc Thương  K54.CNTT 1 3.43 Xuất sắc 1.15 909.000
15 1308157 Hoàng Tài  K54.CNTT 1 3.36 Xuất sắc 1.15 909.000
16 1408093 Nguyễn Văn Toàn  K55.CNTT3 4 Xuất sắc 1.3 1.027.000
17 1402372 Vũ Hoàng Giang  K55.CNTT1 3.79 Xuất sắc 1.3 1.027.000
18 1405632 Vũ Thị Nga  K55.CNTT1 3.71 Xuất sắc 1.3 1.027.000
19 1309787 Ngô Công Tráng  K55.CNTT3 3.64 Xuất sắc 1.3 1.027.000
20 1408038 Mai Thị Tình  K55.CNTT3 3.64 Xuất sắc 1.3 1.027.000
21 1409350 Nguyễn Trọng Vinh  K55.CNTT3 3.64 Xuất sắc 1.3 1.027.000
22 1402959 Nguyễn Đức Hiếu  K55.CNTT1 3.86 Tốt 1.15 909.000
23 1408972 Nguyễn Thanh Tùng  K55.CNTT4 3.57 Tốt 1.15 909.000
24 1403570 Nguyễn Đức Huy  K55.CNTT3 3.57 Tốt 1.15 909.000
25 1406542 Nguyễn Thị Quỳnh  K55.CNTT1 3.5 Tốt 1.15 909.000
26 1403468 Nguyễn Thị Huế  K55.CNTT1 3.5 Xuất sắc 1.15 909.000
27 1404512 Nguyễn Tùng Lâm  K55.CNTT4 3.44 Xuất sắc 1.15 909.000
28 1409399 Đinh Ngọc Vũ  K55.CNTT4 3.43 Tốt 1.15 909.000
29 1403192 Lâm Văn Hoàn  K55.CNTT1 3.43 Tốt 1.15 909.000
30 9135012 Nguyễn Anh Tuấn  K55.CNTT1 3.43 Tốt 1.15 909.000
31 151201864 Trần Đức Duy  K56.CNTT1 3.79 Xuất sắc 1.3 1.027.000
32 151201664 Nguyễn Văn Quang  K56.CNTT1 3.64 Xuất sắc 1.3 1.027.000
33 151211754 Nguyễn Thị Quyên  K56.CNTT2 3.64 Xuất sắc 1.3 1.027.000
34 151202055 Đoàn Đình Hiệp  K56.CNTT1 3.64 Xuất sắc 1.3 1.027.000
35 151202806 Lê Thị Vân  K56.CNTT3 3.64 Xuất sắc 1.3 1.027.000
36 151210583 Bùi Thị Thanh Nga  K56.CNTT2 3.5 Tốt 1.15 909.000
37 151203283 Nguyễn Thị Duyên  K56.CNTT2 3.43 Tốt 1.15 909.000
38 151201742 Nguyễn Thị Minh  K56.CNTT2 3.43 Xuất sắc 1.15 909.000
39 151203167 Trần Thị Thoa  K56.CNTT3 3.43 Xuất sắc 1.15 909.000
40 151211368 Nguyễn Thị Thanh Hoài  K56.CNTT3 3.43 Xuất sắc 1.15 909.000
41 151201781 Phạm Ngọc Ánh  K56.CNTT3 3.36 Tốt 1.15 909.000
42 151202752 Nguyễn Công Giang  K56.CNTT1 3.29 Tốt 1.15 909.000
43 151200813 Nguyễn Văn Vĩnh  K56.CNTT1 3.29 Tốt 1.15 909.000
44 151211312 Nguyễn Đức Bách  K56.CNTT3 3.29 Xuất sắc 1.15 909.000
45 151201923 Lê Văn Sáng  K56.CNTT3 3.29 Xuất sắc 1.15 909.000
               
  Tổng số tiền: 42.557.000          
  Tổng số suất quy đổi: 53.86 suất         
               
        Hà Nội,  Ngày 28 tháng 3 năm 2017
  Người lập bảng   Trưởng Khoa CNTT
             
               
               
               
  Nguyễn Thị Anh Đào   TS. Phạm Thanh Hà 

 

Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang