Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 55 NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đăng vào 06-12-2017 15:13 PM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 1006

HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP  KHÓA 55 NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

KHÓA 55 NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian (theo kế hoạch): 03 tuần (từ 25/12/2017 đến 12/1/2018)

            (Thời gian thực tế dự kiến (05 tuần): từ 25/12/2017 đến 26/1/2018)

- Địa điểm: Công ty phần mềm hoặc tại Trường

(Sinh viên thực tập tại các công ty hay tại Trường đều có 01 GVHD của Khoa)

2. Yêu cầu

- Đối với sinh viên thực tập tại Trường:

Giảng viên hướng dẫn (GVHD) chủ động đưa ra danh sách các đề tài theo hướng chuyên môn mà sinh viên đã đăng ký để sinh viên lựa chọn, trường hợp sinh viên tự đề xuất đề tài thì giảng viên cần xem xét về hướng chuyên môn và khối lượng phù hợp. Sinh viên thực hiện các công việc do GVHD yêu cầu chuẩn bị cho quá trình làm đồ án tốt nghiệp.

- Đối với sinh viên thực tập tại công ty:

Sinh viên nhận công việc tại các công ty. Tuân thủ nội quy, quy định của công ty và cán bộ hỗ trợ. Thực hiện các công việc dưới sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ hỗ trợ tại công ty thực tập.

Sinh viên báo cáo cho GVHD vào các thời điểm: Ngay sau khi nhận nội dung thực tập tại công ty; Cuối từng tuần thực tập. Tập hợp kết quả viết báo cáo Thực tập theo mẫu dưới sự hướng dẫn của GVHD.

- Kết quả của Thực tập tốt nghiệp:

+ Báo cáo thực tập tốt nghiệp (15-25 trang) + Chương trình demo nhỏ (nếu có)

+ Đối với sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp thì cần nộp thêm Đề cương Đồ án tốt nghiệp.(theo mẫu)

- Nội dung báo cáo Thực tập tốt nghiệp

            + Tìm hiểu về 1 công cụ lập trình, công cụ và quy trình test, các thuật toán…

            + Tìm hiểu về bài toán sẽ áp dụng: phải mô tả rõ ràng bài toán cần giải quyết và các giải pháp dự kiến….

            + Có demo nhỏ về công cụ tìm hiểu….

- Cấu trúc báo cáo Thực tập tốt nghiệp

            + Trang bìa (theo mẫu chung)

            + Lời nói đầu (nếu có)

            + Mục lục

            + Phần nội dung (nêu các nội dung đã thực hiện hoặc tìm hiểu được)

            + Kết luận

            + Tài liệu tham khảo

- Một số quy định viết báo cáo

+ Báo cáo tối thiểu là 15 trang, tối đa là 25 trang (không tính phụ lục)

+ Sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13; dãn dòng đặt chế độ1.2 line; lề trên 2 cm; lề dưới 2 cm; lề phải 2 cm; lề trái 3 cm; khoảng cách giữa các đoạn (spacing before, after: 6pt).

+ Các hình vẽ, bảng biểu phải được đánh số.

+ Tên chương, mục cần có định dạng thống nhất.

3. Đánh giá thực tập tốt nghiệp

3.1. Cách thức tiến hành

- Việc đánh giá thực tập tốt nghiệp sẽ được thực hiện trong 1 ngày (Dự kiến ngày 29/1/2018).

- Mỗi sinh viên sẽ được đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp bởi 2 giảng viên.

- Mỗi sinh viên sẽ báo cáo kết quả thực tập của mình trong khoảng thời gian 5 phút và trả lời các câu hỏi liên quan của các giảng viên trong thời gian 5-10 phút.

3.2. Cách tính điểm học phần

+ Điểm quá trình: (ĐTP)

* Đối với sinh viên thực tập tại Trường: là điểm do giảng viên hướng dẫn quyết định dựa trên tinh thần, thái độ và kết quả làm việc của sinh viên.

* Đối với sinh viên thực tập tại các công ty: = 0.7*A + 0.3*B. Trong đó A là điểm do cán bộ hướng dẫn tại địa điểm thực tập đánh giá; B là điểm do GVHD trong Khoa đánh giá.

+ Điểm kết thúc học phần: (ĐT) là điểm đánh giá của 2 giảng viên tại buổi đánh giá thực tập.

+ Điểm học phần: được tính theo quy định =0.3*ĐTP + 0.7*ĐT  .

---------------

Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang