Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • KẾ HOẠCH Triển khai học phần Thực tập tốt nghiệp (CNT03.1) và Đồ án tốt nghiệp ...

KẾ HOẠCH Triển khai học phần Thực tập tốt nghiệp (CNT03.1) và Đồ án tốt nghiệp (CNT04.10) cho sinh viên K55 ngành CNTT - học kỳ I năm học 2017-2018

Đăng vào 06-12-2017 15:22 PM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 891

KẾ HOẠCH  Triển khai học phần Thực tập tốt nghiệp (CNT03.1) và Đồ án tốt nghiệp (CNT04.10)  cho sinh viên K55 ngành CNTT - học kỳ I năm học 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc

 

Số:…./KH-K.CNTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

KẾ HOẠCH

Triển khai học phần Thực tập tốt nghiệp (CNT03.1) và Đồ án tốt nghiệp (CNT04.10)

cho sinh viên K55 ngành CNTT - học kỳ I năm học 2017-2018

 

Kính gửi:      

-  Các Bộ môn

- Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin

Căn cứ chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin áp dụng cho khóa 55 hệ chính quy;

Căn cứ  kế hoạch đào tạo của Nhà trường năm học 2017-2018;

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 27/11/2017 của Hội nghị cán bộ chủ chốt Khoa CNTT.

Khoa CNTT thông báo tới các BM, các giảng viên và VPK kế hoạch thực hiện học phần Thực tập tốt nghiệp (CNT03.2) và học phần Đồ án tốt nghiệp  (CNT04.10) dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin khóa 55 hệ chính quy như sau:

STT

Nội dung công việc

Thời gian

Người thực hiện

Ghi chú

1

Đăng ký học phần và nộp học phí trên trang qldt.utc.edu.vn theo quy định của Nhà trường

Từ 4/12/2017

(theo thông báo 765 ngày 27/11/2017)

Sinh viên

Tất cả sinh viên đăng ký học phần thực tập. Chỉ các sinh viên đủ điều kiện mới đăng ký đồ án.

2

Đăng ký nơi thực tập, hướng chuyên môn.

12h30 ngày 6/12/2017 tại 305A5

Sinh viên +

BCN Khoa + các BM + CVHT

Mr Tuấn + Ms Đào xin phòng, ktra CSVC.

3

Các BM cập nhật danh sách GVHD- Hướng chuyên môn theo mẫu 4

6/12/2017

 

 

4

Phân công sinh viên – GVHD gửi về các BM

 

Chậm nhất 15/12/2017

BCN Khoa

Email; Thông tin trang web của Khoa (Hưng)

5

GVHD làm việc gặp sinh viên trước khi thực tập

18/12/2017 – 22/12/2017

GVHD + Sinh viên

Lịch này do GV và sinh viên chủ động. Có thể sớm hơn 18/12, không được muộn hơn 22/12.

6

Giám sát, hỗ trợ chuyên môn cho sinh viên – GVHD trong việc thực tập.

18/12/2017-26/1/2018

Các BM

Yêu cầu chuyên môn

7

Tổ chức đánh giá thực tập

29/1/2018

BCN Khoa + VPK

Quy định về báo cáo thực tập. Nội dung, cách thức báo cáo.

8

Nhận 02 bản Đề cương thực hiện đồ án

29/1/2018

Các BM

Đề cương theo mẫu, có chữ ký của SV, GVHD

9

Duyệt tên đồ án, nội dung dựa vào Đề cương đồ án

29/1/2018-5/2/2018

Các BM

Trưởng BM ký duyệt vào đề cương sau khi BM thông qua.

10

Nộp cho Khoa danh sách đồ án theo mẫu 03 + Các đề cương đã được duyệt

Chậm nhất 9/2/2018

 

 

11

Giám sát, hỗ trợ chuyên môn việc hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho GVHD-Sinh viên

29/1/2018-12/5/2018

 

Trong quá trình này, có thể tổ chức kiểm tra tiến độ theo đề cương.

12

Nhận báo cáo đồ án

14/5/2018

VPK

Quy định về hình thức và cấu trúc báo cáo; số lượng báo cáo cần nộp; phần mềm.

13

Tổ chức đánh giá kết quả đồ án

28/5/2018-9/6/2018

BCN Khoa, Các BM, VPK

Quy định về cách thức báo cáo. Test chương trình.

 

Yêu cầu các Bộ môn, các Giảng viên và Văn phòng Khoa thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì, các thầy cô vui lòng phản ánh trực tiếp với BCN Khoa để giải quyết.

Trân trọng!

P.TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

NGUYỄN ĐỨC DƯ

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc

 

MẪU 1 – TNĐH-CNTT

 

Hà Nội, ngày    tháng 12 năm 2017

BẢN ĐĂNG KÝ HƯỚNG CHUYÊN MÔN

HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ HỌC PHẦN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

 

1. Họ tên sinh viên:…………………………………….   2.Mã sinh viên:………………

3. Lớp: ………………Khóa: 55      4. Email:……………………….5. ĐT:……………….

Căn cứ vào khả năng, nhu cầu của bản thân; Căn cứ yêu cầu chuyên môn của các hướng chuyên môn; Tôi đăng ký hướng chuyên môn cho học phần Thực tập tốt nghiệp và học phần Đồ án tốt nghiệp là:

STT

Lĩnh vực

6. Hướng chuyên sâu

Chọn (X)

1

Phát triển phần mềm

Các ứng dụng trên nền Windows

 

Xây dựng Website, các ứng dụng trên nền Web

 

Các ứng dụng di động

 

Phát triển các trò chơi

 

2

Thuật toán và ứng dụng

Thuật toán và ứng dụng

 

3

Kiểm thử phần mềm

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

Kiểm thử phần mềm (TEST)

 

SEO (Search Engine Optimization)

 

4

Mạng máy tính

Quản trị mạng

 

Quản trị hệ thống

 

An ninh mạng

 

 

7. Đề xuất người hướng dẫn (nếu có):……………………………………………………………

8. Đăng ký nơi thực tập:

A. Tại Trường     B. SVMC    C. FPT Software     D. GameLoft   E. ……………………..

                                                                        Người đăng ký (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Để có thêm thông tin trong quá trình sắp xếp, sinh viên cung cấp thêm các thông tin sau:

- Ước lượng điểm tổng kết: ………. Các học phần còn nợ:…………………………………………….

- Các kinh nghiệm liên quan đến hướng đăng ký: ………………………………………………………………………………………………………………

 

 

BẢN TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ HƯỚNG CHUYÊN MÔN

HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ HỌC PHẦN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

MẪU 2– TNĐH-CNTT

 

THÁNG 12/2017

 

 

stt

Họ tên sinh viên

Mã sinh viên

Lớp

Điện thoại

Email

Công việc hiện tại (nếu có)

Đăng ký Hướng chuyên sâu

Điểm tổng kết

Tên các học phần còn nợ

Đề xuất người hướng dẫn

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lớp trưởng tập hợp nhận bản đăng ký của từng sinh viên trong lớp

- Sau đó tổng hợp trên excel, dùng font Unicode và gửi về email: khoacntt@utc.edu.vn

 

 

 

Mẫu 03-TNĐH-CNTT

BỘ MÔN:…………………….

 

BẢN TỔNG HỢP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 55 THÁNG 12/2017

 

stt

Họ tên sinh viên

Mã sinh viên

Tên đồ án

Dự kiến kết quả đạt được

GVHD

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

(

- Giảng viên tập hợp của các sinh viên do mình hướng dẫn. Gửi bản này kèm 02 bản in Đề cương Đồ án về Bộ môn

- Bộ môn tổng hợp làm trên excel gửi vào email khoacntt@utc.edu.vn)

 

 

MẪU 4– TNĐH-CNTT

 

BỘ MÔN:…………………….

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN - HƯỚNG CHUYÊN MÔN

HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 55

(Tháng 12/2017)

 

stt

Họ tên giảng viên

Các hướng chuyên môn đăng ký hướng dẫn đồ án

Ghi chú

1

Nguyễn Văn A

1. Website

2. Algorithm

 

2

Trần Văn B

1. Game

2. Network Admin

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

(Bảng tổng hợp làm trên excel gửi vào email khoacntt@utc.edu.vn)

 

STT

Tên hướng

Viết tắt

1

Các ứng dụng trên nền Windows

Window Form

2

Xây dựng Website, các ứng dụng trên nền Web

Website

3

Các ứng dụng di động

App

4

Phát triển các trò chơi

Game

5

Thuật toán và ứng dụng

Algorithm

6

Kiểm thử phần mềm (TEST)

Test

7

SEO (Search Engine Optimization)

Seo

8

Quản trị mạng

Network Admin

9

Quản trị hệ thống

System Management

10

An ninh mạng

Network Security

 

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang