Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Quy định về cách trình bày báo cáo NCKH SV năm 2015

Đăng vào 07-04-2015 19:53 PM

Đăng bởi : Nguyễn Đức Dư

Lượt xem : 4006

Quy định về cách trình bày báo cáo NCKH SV năm 2015

BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CỦA SINH VIÊN

 

1. Báo cáo tổng kết đề tài là cơ sở để hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Báo cáo tổng kết phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả thực hiện đề tài và phải được đóng thành quyển.

2. Hình thức của báo cáo tổng kết đề tài:

2.1. Khổ giấy A4 (210 x 297 mm);

2.2. Số trang từ 50 trang đến 100 trang (không tính mục lục, tài liệu tham khảo và phụ lục); font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13; paragraph 1,3 - 1,5 line; lề trái 3cm; lề trên, lề dưới, lề phải 2cm.

3. Báo cáo tổng kết đề tài được trình bày theo trình tự sau:

3.1. Trang bìa (mẫu 5);

3.2. Trang bìa phụ (mẫu 6);

3.3. Mục lục; 

3.4. Danh mục bảng biểu;

3.5. Danh mục những từ viết tắt (xếp theo thứ tự bảng chữ cái);

3.6. Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài (mẫu 1);

3.7. Thông tin về sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài (mẫu 2);

3.8. Mở đầu: Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài, lý do chọn đề tài, mục tiêu đề tài, phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu;

3.9. Các chương 1, 2, 3,...: Các kết quả nghiên cứu đạt được và đánh giá về các kết quả này;

3.10. Kết luận và kiến nghị: Kết luận về các nội dung nghiên cứu đã thực hiện và kiến nghị về các lĩnh vực nên ứng dụng hay sử dụng kết quả nghiên cứu;

3.11. Tài liệu tham khảo (tên tác giả được xếp theo thứ tự bảng chữ cái);

3.12. Phụ lục.

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 1. Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

 
   

 

 

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

1. Thông tin chung:

- Tên đề tài:

- Sinh viên thực hiện:

- Lớp:                                     Khoa:                                     Năm thứ:                    Số năm đào tạo:

- Người hướng dẫn:

2. Mục tiêu đề tài:

 

 

3. Tính mới và sáng tạo:

 

 

 

4. Kết quả nghiên cứu:

 

 

 

5. Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòngvà khả năng áp dụng của đề tài:

 

 

 

6. Công bố khoa học của sinh viên từ kết quả nghiên cứu của đề tài (ghi rõ tên tạp chí nếu có) hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có):

 

 

                                                                                         Ngày        tháng        năm 

           

Sinh viên chịu trách nhiệm chính

thực hiện đề tài

(ký, họ và tên)

 

 

Nhận xét của người hướng dẫn về những đóng góp khoa học của sinh viên thực hiện đề tài (phần này do người hướng dẫn ghi):

 

 

                                                                                         Ngày        tháng        năm 

 

Người hướng dẫn

(ký, họ và tên)

 

 

Mẫu 2. Thông tin về sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

 
   

 

 

THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN

CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

 

I. SƠ LƯỢC VỀ SINH VIÊN:

Họ và tên:

Sinh ngày:              tháng            năm

Nơi sinh:

Lớp:                                                     Khóa:

Khoa:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:                                          Email:

II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (kê khai thành tích của sinh viên từ năm thứ 1 đến năm đang học):

* Năm thứ 1:

    Ngành học:                                      Khoa:

    Kết quả xếp loại học tập:

    Sơ lược thành tích:

* Năm thứ 2:

    Ngành học:                                      Khoa:

    Kết quả xếp loại học tập:

    Sơ lược thành tích:

...

 

                                                                                         Ngày        tháng        năm 

 

Sinh viên chịu trách nhiệm chính

thực hiện đề tài

(ký, họ và tên)

 


Mẫu 5. Trang bìa của báo cáo tổng kết đề tài

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

                  

 

 

 

 

 

<TÊN ĐỀ TÀI>

 

<Mã số đề tài>

 

 

 

Thuộc nhóm ngành khoa học:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Địa danh>, <Tháng>/<Năm>

 

 

Mẫu 6. Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

                 

 

 

 

 

 

<TÊN ĐỀ TÀI>

<Mã số đề tài>

 

 

Thuộc nhóm ngành khoa học:

 

 

Sinh viên thực hiện: <họ và tên sinh viên>          Nam, Nữ:      

Dân tộc:

Lớp, khoa:                                                                 Năm thứ:        /Số năm đào tạo:

Ngành học:                                                               

 

(Ghi rõ họ và tên sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài)

 

Người hướng dẫn: <Chức danh khoa học, học vị, họ và tên của người hướng dẫn>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang