Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Thông báo đăng ký đề tài NCKH SV năm học 2015-2016

Đăng vào 12-08-2015 08:09 AM

Đăng bởi : Khoa CNTT

Lượt xem : 1941

Thông báo đăng ký đề tài NCKH SV năm học 2015-2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

 
   

 


Số:       /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 


Hà Nội, ngày     tháng  8  năm 2015

                          THÔNG BÁO

                   V/v đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2015-2016

 

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa, các Viện, Cơ sở II

Theo kế hoạch hoạt động KHCN của Nhà trường, Hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2015 - 2016 dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 4 năm 2016.

Để việc thực hiện đề tài không ảnh hưởng đến thi học kỳ, làm đồ án tốt nghiệp của sinh viên và để chuẩn bị cho Hội nghị đạt kết quả tốt Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chủ động thực hiện các công việc sau:

            - Triển khai tới các bộ môn để thông báo cho sinh viên thực hiện đăng ký đề tài.

- Tổ chức xét duyệt, tổng hợp và lập danh mục đề tài NCKH của sinh viên thuộc đơn vị quản lý, theo các tiêu chí sau:

             + Mỗi cán bộ, giảng viên không hướng dẫn quá 2 đề tài.

             + Mỗi đề tài do 1 người hướng dẫn.

             + Số sinh viên tham gia thực hiện 1 đề tài không quá 5 người, trong đó phải xác định một sinh viên chịu trách nhiệm chính.

             + Mỗi sinh viên không tham gia quá 1 đề tài.

             + Nội dung đề tài NCKH của sinh viên không được trùng với nội dung đề tài tốt nghiệp.

Danh mục các đề tài lập theo mẫu gửi kèm (soạn thảo bằng Microsoft Excel, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12) gửi về phòng Khoa học Công nghệ trước ngày 7 tháng 9 năm 2015 để Nhà trường xét duyệt, ra quyết định giao nhiệm vụ.

File mềm danh mục các đề tài gửi về địa chỉ pkhcn@utc.edu.vn. Mẫu file Excel có thể tải về từ trang web Thông báo của Phòng KHCN.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa học Công nghệ, ĐT: 04 - 3834 7611

Trân trọng cảm ơn./.

                                                            KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

      - Như trên;

- BGH (đo o);                                                          

- Lưu: HCTH, KHCN.                                         

 

      

                                                                                                                                    PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh     

Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang